Asenteet kannabista kohtaan lieventyneet

Lähde: Hakkarainen, Pekka & Metso, Leena (2004) Suomalaisten suhtautuminen huumeisiin ja huumepolitiikkaan. Mielipiteet ja asenteet väestössä 2002 (Opinions and attitudes towards drugs and drug policy in Finland 2002). Yhteiskuntapolitiikka 1/2004
Stakes tiedote Nro 7/5.3.2004

Tilastokeskuksen keräämästä laajasta kyselyaineistosta ovat Stakesin tutkijat jälleen koonneet yhteen kuvan suomalaisten huume- ja päihdeasenteista. Suomalaisten asenteita huumeita ja huumepolitiikkaan on tutkittu 1990-luvun alusta saakka, minkä takia asenteiden muutoksesta on tarjolla vertailukelpoista aineistoa.

Vertailu on mielenkiintoista siksi, että suomalaisen huumepolitiikan yksi päätavoite on ollut kielteisten asenteiden luominen kansalaisten keskuuteen. Tästä tutkimuksessa todetaankin suoraan:

Tulokset osoittavat, että kannabis erotetaan kansalaisten riskikäsityksissä selvästi muista huumausaineista. Tulosten perusteella vaikuttaa siis siltä, että kannabiksen kokeilun kohdalla väestön kielteisten asenteiden ylläpidossa on epäonnistuttu. (s. 43)

Ainut asia, jossa riskiarviot ovat lientyneet, on suhtautuminen kannabiksen kokeiluun. Niiden osuus, jotka katsoivat, että kannabiksen kokeiluun kerran tai kaksi sisältyy enintään vähäinen riski tai ei lainkaan riskiä, lisääntyi vuosien 1996 ja 2002 välillä 26 prosentista 34 prosenttiin. (47)

1970- ja 1980-luvulla syntyneistä vastaajista 52 prosenttia piti vuonna 2002 kannabiskokeilujen riskejä enintään vähäisinä, kun vastaava osuus 1960-luvulla syntyneillä oli 34 prosenttia ja laski siitä edelleen tätä vanhempien keskuudessa. (48)

Kannabisasenteiden muutoksen merkitystä korostaa vielä se, että se on tapahtunut ilmapiirissä, jossa suomalaisten suhtautuminen tupakointiin ja humalajuomiseen on muuttunut kriittisemmäksi. (51)

Varmin tieto tuttava- ja ystäväpiiristä

Erityisesti suhtautuminen kannabikseen on tiiviisti yhteydessä siihen, onko henkilöllä huumeita käyttäviä ystäviä tai tuttavia. (50)

Asenteiden muutosta tarkastellessaan tutkimuksessa päädytään siihen, että kaikesta propagandasta ja valistuksesta huolimatta ihmiset muodostavat käsityksiään kokemusten kautta. Huumeongelma koetaan kaikista pahimpana siellä, missä sitä ei ole, ja nämä ihmiset ovat myös taipuvaisia näkemään huumeongelman isompana kuin alkoholiongelma. (42)

Erityisesti suhtautuminen kannabikseen on tiiviisti yhteydessä siihen, onko henkilöllä huumeita käyttäviä ystäviä tai tuttavia. Huumeiden käyttäjiä henkilökohtaisesti tuntevista vastaajista noin 40 prosenttia piti kannabiksen kokeilemisesta aiheutuvia riskejä enintään vähäisinä, kun niillä, jotka eivät tunteneet huumeiden käyttäjiä, vastaava osuus jäi 20 prosentin tietämille. Huumeita itse kokeilleista kannabiksen kokeilun riskit enintään vähäisiksi arvioi runsaat 80 prosenttia. (50)

Merkille pantavaa kuitenkin on, että nuorimmissa ikäryhmissä säännöllisen kannabiksen käytön ja tupakoinnin riskiarviot ovat samalla tasolla. Ekstaasin, amfetamiinin ja heroiinin säännöllisen käytön riskit arvioi suuriksi yli 90% vastaajista; olemattomina tai vähäisinä niitä ei pitänyt juuri kukaan. (44)

Nuoremmalla sukupolvella alkaa olla sen verran paljon kannabiksen käyttäjiä ystäväpiirissä, että he näkevät käytännön seuraukset. Tätä kautta käytön yleistyessä myös käsitykset siitä muuttuvat enemmän kuin millään virallisella valituksella voidaan pitää yllä.

Käytön dekriminalisointi

Perinteisessä valistuksessa kannabiksen käytön salliminen on kielletty sillä perusteella, että se lisäisi yhden päihteen muiden joukkoon ja kasaisi täten ongelmia. Tämä kanta ei ole ollut kestävä muiden maiden kokemusten perusteella, kun sekä tupakan että alkoholin kulutus on laskenut siellä, missä kannabiksen käyttö on lisääntynyt.

Myös Stakesin tutkimus tukee valistuksen kritiikkiä: tutkimuksessa todetaan, että huumeiden käytön dekriminalisointi ei aiheuttaisi kovinkaan dramaattista uusien käyttäjien vyöryä. (45)

Todellisuudessahan kieltolaista huolimatta kokeilunhaluisten on ollut suhteellisen helppo löytää kannabista. Puolet kannabista aikaisemmin kokeilleista oli sitä mieltä, että uudet kokeilut eivät heitä kiinnosta, vaikka ne eivät enää olisi laittomiakaan. Niistä vastaajista, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet kannabista, vajaa neljä prosenttia ilmoitti olevansa kiinnostunut kokeilemaan sitä, jos se ei olisi laitonta. (45)

Britannia opettaa

Vastaavanlaisia koko väestön asennetutkimuksia huumeista ja huumepolitiikasta on tehty harvoissa maissa ja yhdeksi vertailukohteeksi tutkimuksessa otetaan Britannia.

Suomalaisten asenteissa ja mielipiteissä on nähtävissä sama kaava: suhtautuminen kannabikseen on lientynyt samalla, kun asennoituminen koviin huumeisiin on pysynyt erittäin torjuvana. Suomalaisten suhtautuminen kannabikseen on kuitenkin edelleen selvästi kriittisempää kuin brittien. Suomessa kannabismielipiteiden muutos on ollut Isoa-Britanniaa selkeämmin sukupolvi-ilmiö, joka on rajoittunut lähinnä 1970- ja 1980-luvulla syntyneisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Jos suhtautuminen kannabikseen tulevien sukupolvien keskuudessa muotoutuu samaan tapaan, saattaa kannabisasenteiden vapaamielistyminen jatkua edelleen myös Suomessa. Tähän suuntaan viittaa englantilaistutkimuksen havainto, jonka mukaan ajatus siitä, että suhtautuminen huumeisiin tiukkenisi iän myötä nuorten siirryttyä työ- ja perhe-elämän vastuisiin ja rutiineihin (niin kutsuttu life-cycle-efekti), ei pitänyt kannabiksen kohdalla paikkaansa. (50)

Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää HS:n ja TS:n pääkirjoitusten hysteerinen äänensävy: ne ovat hyödyntäneet ja ruokkineet irrationaalista puolta huumeongelmasta. Ainoa asia, mitä tutkimuksessa voisi kritisoida on nimittää kielteinen suhtautuminen kannabikseen "kriittiseksi" kun se näyttää kritiikittömyydeltä tiedotusvälineiden isällisen kieltolakikoneistoa kannattavan mielipidevallan edessä.

Yllättävää kriittisyyttä löytyy sen sijaan suomalaisten asenteissa kontrollijärjestelmää kohtaan. Ylipäänsä kontrollikoneisto koetaan legitiiminä, mutta ankaria rangaistuksia kannattaa vain alle puolet vastanneista ja peräti 15% kyseenalaistaa niiden vaikutuksen huumeongelman ratkaisussa.

1990-luvulla Suomeen tulleet ns. haittojen vähentämiseen pyrkivät toimintamallit saavat hivenen yllättäen suomalaisten tuen, vaikka tätä politiikkaa aikoinaan kritisoitiin ankarasti kriminaalikontrollia edustavien piirien taholta. Kaikki tämä kertoo siitä, että muutos on mahdollista myös huumepolitiikassa.

Kannabiskokeilujen riskit nuorten mielestä pieniä

Lähde: Helsingin Sanomat 6.3.2004

Asenteet tupakointiin ja humalajuomiseen kiristyivät

Nuorten suhtautuminen kannabiskokeiluihin on lieventynyt. Noin puolet alle 35-vuotiaista pitää kannabiksen kokeilun riskejä vähäisinä tai olemattomina.

Toisaalta nuorten asenteet tupakointiin ja humalajuomiseen ovat tiukentuneet, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen Stakesin erikoistutkija Pekka Hakkarainen kertoo.

"Nuorten, alle 35-vuotiaiden asennoituminen kannabiskokeiluun on selvästi lieventynyt vanhempiin ikäluokkiin verrattuna. Tosin kannabiksen säännölliseen käyttöön suhtaudutaan edelleenkin huomattavasti pidättyvämmin. Alle 35-vuotiaistakin vain yksi kymmenestä pitää säännöllisen käytön riskejä vähäisenä", Hakkarainen sanoo.

Kun vielä 1996 kaikenikäisistä vastaajista vain neljännes piti kannabiksen kokeilun riskejä vähäisinä tai olemattomina, niin nyt sitä mieltä oli jo 34 prosenttia vastaajista.

Suomessa asenteiden muutos on sukupolvi-ilmiö toisin kuin Britanniasssa. Siellä suhtautuminen kannabikseen on vapaamielistynyt kaikissa ikä-ryhmissä.

Asenteiden lieventyminen rajoittuu Suomessa 1970- ja 1980-luvuilla syntyneisiin.

Viidennes alle 25-vuotiaista arvioi myös ekstaasin kokeilun riskit vähäisiksi.

Kannabiksen ja ekstaasin säännöllistä käyttöä nuoret pitivät kuitenkin riskialttiina. Heroiiniin kaikenikäiset suhtautuvat hyvin torjuvasti.

"Kannabiskokeilut lisääntyivät selvästi 1990-luvulla ja se näkyy myös asenteissa. Kannabista kokeilleet pitävät riskejä vähäisinä ja kertovat kokemuksistaan myös kavereilleen. Myös niiden nuorten asenteet ovat lievemmät, joiden tuttavapiirissä on kannabista kokeilleita", Hakkarainen sanoo.

Tupakan riskeistä kertova valistus sen sijaan on mennyt hyvin perille. Vuonna 1996 vielä kolmisenkymmentä prosenttia vastaajista katsoi, että askillisen sauhuttelu päivässä ei ole mikään suuri terveysriski. Nyt sitä mieltä on enää alle kymmenen prosenttia.

Hakkaraisen mukaan tutkimus vahvistaa sen, että suomalaiset tukevat vallitsevaa huumepolitiikkaa, eikä huumeiden laillistaminen saa kansalta juurikaan kannatusta.

Suomalaisten huoli huumeongelmasta on myös jatkuvasti lisääntynyt. Noin 40 prosenttia vastaajista pelkäsi joutuvansa väkivällan kohteeksi huumeiden vuoksi.

"Kun moni nuori on kokeillut huumeita ja yli puolella on ystäviä, jotka ovat kokeilleet tai käyttäneet huumeita, tämä asettaa uusia haasteita valistukselle", Hakkarainen sanoo.

Stakesin tutkimuksessa haastateltiin 4053 satunnaisotannalla valittua 15-69-vuotiasta. Kysely tehtiin 2002 ja vastausprosentti oli 63. Vastaavia tutkimuksia tehtiin 1990-luvulla parin vuoden välein.

Valitettava muutos huumeasenteissa

Lähde: Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 7.3.2004

Kansalaisten suhtautumisessa lieviin huumeisiin on tapahtunut huolestuttava muutos. Stakesin tutkimuksen mukaan tupakan ja alkoholin säännöllisen käytön riskit mielletään suuremmiksi kuin kannabiksen kokeilu. Niiden osuus, jotka katsovat, että kannabiksen kokeiluun sisältyy enintään vähäinen riski tai ei riskiä ollenkaan, lisääntyi vuosien 1996 ja 2002 välillä 26 prosentista 34 prosenttiin.

Tulos kertoo, että huumekokeilun vaaroja ei tiedosteta tarpeeksi. Mikä tahansa huume, myös kannabistuotteet, aiheuttaa riippuvuutta ja johtaa usein kovempien aineiden käyttöön. Tutkimus osoittaa, että yhä useampi ymmärtää tupakan ja alkoholin haitallisuuden. Sama ymmärrys on saatava koskemaan kaikkia huumeita.

Lohdullista on se, että hyvin harva olisi valmis kokeilemaan lieviä huumeita, jos niiden käyttö olisi laillista. Asenteet kovia huumeita kohtaan ovat myös pysyneet tiukkoina.

Tutkimus antaa huumeidenvastaista työtä tekeville mielenkiintoista tietoa. Lähes jokainen vastaaja uskoo lapsi- ja nuorisotyön estävän tehokkaimmin huumeiden pariin joutumisen. Sen sijaan esimerkiksi ankarien rangaistusten pelkoon ei usko kuin alle puolet vastaajista. Poliisin toimintaa pitää tärkeänä kaksi kolmasosaa.

Huumeista ja niiden vaikutuksista saa tietoa monista lähteistä. Yllättävää on, että internetin merkitys tietolähteenä arvioitiin vähäiseksi. Tiedotusvälineet, koulut ja koti mielletään tärkeimmiksi, ja myös ystävien ja tuttavien osuus on merkittävä.

Huumeongelma kasvoi räjähdysmäisesti 1990-luvulla. Se on edelleen suuri yhteiskunnallinen ongelma, jonka vakavuus ei näytä nuorille selvinneen. Tarvitaan entistä tehokkaampaa valistusta korostamaan myös mietojen huumeiden käytön haitallisuutta.

Huolestuttava asennemuutos

Lähde. Turun Sanomat, pääkirjoitus 8.3.2004
http://www.turunsanomat.fi/mielipiteet/?ts=1,3:1009:0:0,4:9:0:0:0;4:8:0:1: 2004-03-08;4:139:0:0:0;6:1:0:0:0;4:140:0:0:0,104:8:210088,1:0:0:0:0:0:

Nuorten päihdeasenteissa on tapahtumassa huolestuttavaa eriytymistä. Tupakointi ja humalahakuinen juominen ovat kääntyneet lievään laskuun, kun taas suhtautuminen huumeisiin on yhä suvaitsevaisempaa.

Viime viikolla julkistettu Stakesin valtakunnallinen kouluterveyskysely kertoo, että viidennes varsinaissuomalaisista peruskoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista polttaa tupakkaa päivittäin. Yhtä suuri osa nuorista juo itsensä tukkihumalaan vähintään kerran viikossa.

Tilannetta sinällään ei voi parhaalla tahdollakaan pitää hyvänä, vaikka juopottelu on parissa vuodessa vähentynyt kahdeksan ja savuttelu kolme prosenttiyksikköä. Nuorten terveyttä ajatellen päihteiden käyttö on edelleen aivan liian yleistä ja rajua. Kun 14-vuotiaalla viinan juonti kuuluu normaalina osana viikonloppuun, asiat ovat kaikkea muuta kuin oikealla tolalla.

Toisenlaista huolen aihetta antaa Tilastokeskuksen kyselyaineiston pohjalta tehty tutkimus, jonka tuloksia vedetään yhteen Stakesin Yhteiskuntapolitiikka-lehden tuoreessa numerossa. Sen mukaan lähes puolet alle 35-vuotiaista pitää kannabiksen ja muiden niin sanottujen lievien huumeiden kokeilua riskittömänä. Synteettisen ekstaasi-huumeen kokeilun vaarat arvioi vähäisiksi joka viides alle 25-vuotias.

Asenteiden vapaamielistyminen on tutkijoiden mukaan sukupolvi-ilmiö, joka rajoittuu 1970- ja 1980-luvuilla syntyneisiin ikäluokkiin. On kuitenkin vaara, että parikolmekymppisten esimerkki leviää nuorempiin ikäryhmiin. Harhaiset käsitykset kannabis-tuotteiden riskittömyydestä "krapulattomana" vaihtoehtona lankeavat koulunuorten keskuudessa epäilemättä otolliseen maaperään.

Valistuksen virittämistä sen ymmärtämiseksi, ettei vaaratonta huumetta ole olemassakaan, pitää jatkaa. Askel marihuanan polttamisesta heroiinin kaltaisiin koviin huumeisiin on käytännössä usein pelottavan lyhyt.

Kovien huumeiden käyttö on ollut Suomessa näihin asti suhteellisen vähäisten. Afganistanista ja muualta Keski-Aasiasta alkavan kansainvälisen huumekaupan pelätään vastaisuudessa pyrkivän käyttämään Suomea kauttakulkureittinä, mikä tietää olennaista muutosta myös täkäläisten markkinoiden tarjontaan.

Poliisi löytänyt useita huumelaboratorioita

Lähde: YLE 24 30.3.2004

Poliisi tutkii jo noin kymmenkuntaa Etelä-Suomessa paljastunutta huumelaboratoriota. Keskusrikospoliisi epäilee, että niissä on valmistettu tai yritetty valmistaa amfetamiinia ja ekstaasia.

Takavarikoituja huumeita

Tv-uutisten mukaan rikolliset hankkivat huumeiden valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita usein tekaistujen yhtiöiden nimiin joko ulkomailta tai lääketeollisuuden yrityksiltä Suomesta.

Eritasoisia huumausainelaboratorioita on löytynyt monen eri tyypin paikoista yksityisasunnoista aina yliopisto-opiskelijoiden koteihin.

Tutkinnoissa on takavarikoitu joitakin kiloja huumeita ja tutkittu paljastuneiden laboratorioiden ainejäämiä. Keskusrikospoliisin varastossa onkin jo laatikoittain takavarikoituja kemikaaleja ja välineitä, joita on käytetty huumeiden valmistukseen.

Huumeiden valmistuskemikaaleja myös salakuljetetaan Suomeen ulkomailta - usein Virosta.

Poliisin mukaan esimerkiksi amfetamiinisalakuljetukset tehdään nykyään entistä useammin siten, että huumausaine kuljetetaan rajojen yli nestemäisenä emäksenä, joka vasta Suomessa saostetaan valkoiseksi jauheeksi.

Euroopassa paljastuu vuosittain satakunta suurta huumetehdasta, mutta Suomessa paljastuneista tapauksista voidaan puhua vasta marginaali-ilmiönä.

Huumelaboratoriot ovat kuitenkin aina suuria riskejä myös ympäristölleen. Huumausaineiden valmistamisessa vapautuu höyryjä, jotka ovat vaarallisia kaikille - niin valmistajille itselleen kuin naapureillekin.

Päivä Christianiassa

Lähde: Voima 03/04

Kolmisenkymmentä vuotta sitten Kööpenhaminassa kourallinen hippejä tunkeutui tyhjilleen jätettyyn Christianshavnin laivastotukikohtaan. Heidän tarkoituksenaan oli saada lapsilleen tilaa leikkiä, sekä jotain vihreää katseltavaa.

Tällä hetkellä vallatulla alueella elää noin 850 asukasta. He ovat yhdessä järjestäytymällä saaneet aikaiseksi muun muassa sadevedellä toimivan pyykkituvan, postin, rakennustoimiston, elokuvateatterin sekä jätehuollon. Lisäksi alueella on useita kahviloita, baareja sekä ravintoloita herkullisine kulttuurianteineen.

Saavun Christianiaan uudelleenavatusta portista, jättäen kaupungin aamuruuhkan ulkopuolelle. Tarina kertoo portin muinaiseksi sulkemisen syyksi rosvot, jotka väijyivät pimeällä kadulla yksinäisiä ohikulkijoita. Lopulta christianialaiset levottomuuksiin kyllästyneinä sulkivat läpikulun. Nyt rauhoittuneelle sisäänkäynnille on rakennettu leikkikenttä, jonka kupeessa uutuuttaan hohtaa koripalloaitaus.

Kiidän mukulakivisen Pusher Streetin lävitse herättäen räminälläni kojuissaan päivystävät aamunkankeat hasiskauppiaat eli pusherit. 300 metriä pitkälle kadunpätkälle on keskitetty koko alueen vapaa hasiksenmyynti. Huurua hengittävät, vapaana kuljeksivat koirat aloittelevat sosiaalisesti kiireisen päivänsä merkkailemalla reviireitään. Ilma tuntuu seisovan, ja ainoa metelin aiheuttaja olen minä.

Grønsagen lukee suurella talon päädyssä hippimäiseen tyyliin. Vastassa on yhdeksän työpäivä vihanneskaupassa, jossa harjoitetaan ravintolatoimintaa myymättä jääneiden kasvisten voimalla. Siirtelen keskelle lattiaa kasaantuneen tavaratilauksen laatikoita päästäkseni keittiön puolelle.

Rakennus on ollut aikoinaan ammusvarasto, nykyään tilassa vallitsee rennompi tunnelma. Kamiinaan on sytytetty tuli, mutta silti sisällä on koleaa. Uskon, että asiaa edesauttavat seinän kattavien ikkunoiden haljenneet ruudut. Hengitän edelleen huurua.

Työpaikoilla ei ole pomoja saatikka alaisia. Asioista päätetään yhteisvoimin. Lisäksi jokaisen tulee saada yhtä paljon palkkaa. Christianian yhteisö veloittaa tiloista vuokraa sekä korvausta vedestä ja sähköstä. Tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, vaan taata jokaisen osallistujan toimeentulo. Kerran kuukaudessa tai tarpeen tullen Grønsagenin työntekijät kokoontuvat keskustelemaan käytännön asioista.

Aamu keittiön puolella on hektinen. Ruuan on oltava valmista kahteentoista mennessä, koska monet alueen työntekijät ovat asiakkaitamme. Kun kermaperunat sekä kookosriisi ovat hävinneet tiskiltä, minulla on tauko. Katson ikkunasta ulos naapurikahvilan terassille. Lähellä olevassa pöydässä istuu nuoria poikia ja hasissätkä kiertää ringissä. Arvioin vanhimman olevan noin 16-vuotias. He leikkivät kovaa jätkää ja vitsailevat toisilleen.

Kahvilan penkeillä on kirjava kokoelma erilaisia kulkijoita. Yhden pöydän täyttävät ruotsalaiset turistimummot, ja seuraavassa istuu afrikkalaisia rastamiehiä. Kaikki näyttävät sopivan yhdelle terassille.

Vähintään kerran kuussa Tanskan poliisi tekee ratsian Pusher Streetille. Poliisiautojen pillit kuuluvat kaukaa, ja ihmisillä on aikaa häipyä alueelta. Myös koirat tietävät suuntansa oma-aloitteisesti. Mellakkavarusteiset poliisit ovat nyt taas sulkeneet alueen, ja uteliaat ihmiset kokoontuvat kaupan eteen katsomaan poliisien toimia. Tungoksen läpi ratsastaa kaksi tyttöä poneilla. He suuntaavat ratsunsa kohti hevostalleja.

Ratsian takia en onnistu hakemaan pyykkejä Pusher Streetillä sijaitsevasta pesutuvasta. Sen sijaan polkaisen pyörälläni lähimpään supermarkettiin. Ostan kuusi pakettia sika-nauta-jauhelihaa sekä pekonia seuraavaa päivää varten. Lihapyörykät ovat monen duunarin mieleen. Päivittäinen ostosreissu ei ylpeile vaihtoehtoisuudellaan.

Tanskassa on tällä hetkellä vallassa konservatiivinen hallitus, joka on julkistanut Christianian normalisointiaikataulun. Samanaikaisesti arkkitehdit voivat osallistua netissä suunnittelukilpailuun alueen uudelleenrakentamista varten. Miniyhteiskunta on 35 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Kööpenhaminan keskustan läheisyydessä.

Tämän takia Tanskan valtio on yrittänyt vuosien varrella useasti ottaa rahallisesti kiehtovan alueen viralliseen huostaansa. Tällä kertaa christianialaiset oli määrä tyhjentää asunnoistaan jo tammikuussa, jolloin hallituksen mukaan rakennuksia oli tarkoitus ruveta uudistamaan.

Sisukkaat christianialaiset eivät silti näytä pakkaavaan muuttokuormiaan. Sen sijaan he rakentavat ylpeinä kierrätysmateriaaleista talojaan, kunnostavat puutarhoja ja päällystävät teitä. Viime aikoina myös useat valokuvaajat ja taidemaalarit ovat tehneet yhteisöstä oman tukikohtansa.

Päivän päätteeksi kun olen siivonnut keittiön sotkut, kerään väsyneen olemukseni palaset saunaan uudelleenkoottavaksi.

Auringonlaskun jälkeen pimeille kaduille virtaa kapakan ikkunasta mitä rikkainta latinomusiikkia, yhtä iloisesti kuin seinien sisäpuolella ekokalja kulautetaan railakkaan naurun johdattelemana kurkkuun.

Christianian sauna on kaikkien tapahtumien alku sekä loppu. Sinne mennään työpäivän jälkeen rentoutumaan. Selät pestään kaikesta ulkopuolella kertyneestä sonnasta. Saunassa synnytetään uusia ideoita ja herätetään ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin. Lauteilla käydään kuumaa keskustelua päivänpolitiikasta sekä jaetaan huolenaiheet. Lapsilla on hauskaa lämpimällä lattialla vesileikkien parissa.

Christiania elää omaa materialisoitunutta utopiaansa, vaikka välillä on vaikea uskoa silmiään. Kukaan ei voi sanoa, miltä huominen näyttää, joten se on rakennettava itse.

Poliisi selvitti lähes kymmenen kilon hasiksen levityksen

Lähde: Iltalehti 30.3.2004

Seurannassa olleet miehet jäivät kiinni huumeen kätköpaikalta

Espoon poliisi on paljastanut huumeliigan, jonka epäillään levittäneen lähes kymmenen kiloa hasista pääkaupunkiseudulle viime vuoden aikana. Huumeliiga oli poliisin tarkkailussa jo jonkin aikaa, mutta tutkimukset saivat vauhtia tammikuun alussa, kun poliisi yllätti huumekätkölle menneet kaksi miestä metsästä Pohjois-Espoossa.

Miehet kaivoivat routaisesta maasta hasispaketit esiin, kun poliisit tulivat ja iskivät. Miehet eivät tehneet pidätettäessä vastarintaa. Kotietsinnöissä poliisi on takavarikoinut lisäksi 35 000 euroa, jotka epäillään hankitun huumekaupoilla.

Poliisi epäilee huumeiden välityksestä seitsemää, noin 20-vuotiasta nuorta. Yksi epäillyistä on nainen. Epäillyt ovat poliisille entuudestaan tuttuja.

Tutkinnan aikana viisi epäillyistä on ollut vangittuina, mutta yhtä lukuun ottamatta heidät on laskettu vapaalle jalalle.

Kymmeniä asiakkaita

Poliisi epäilee huumeliigan levittäneen hasista yhteensä noin kahdeksan kiloa.

- Hasista on myyty Espoon lisäksi Lohjan seudulle sekä Porvooseen, sanoo rikoskomisario Ari Karvonen Espoon poliisista.

Kuinka suuri asiakaskunta liigalla on ollut, siitä ei ole tarkkaa tietoa, mutta määrä nousee Karvosen mukaan joka tapauksessa kymmeniin. Tutkinnassa ei ole selvinnyt, mistä hasis oli maahan tuotu, mutta pääasiassa hasis salakuljetetaan Suomeen Espanjasta ja Hollannista. Karvosen mukaan hasikselle on markkinoita pääkaupunkiseudulla vaikka kuinka paljon.

- Kilon juttuja tulee nykyään esille jatkuvasti. Se kertoo siitä, että käyttäjiä on runsaasti.

Karvonen pitää hyvin huolestuttavana sitä, että nuorten suhtautuminen hasikseen on muuttunut.

- Hasiksen käyttämistä ei koeta enää samalla lailla rikolliseksi toiminnaksi kuin joskus aikaisemmin.

Poliisi saa hasisjutun tutkimukset lähiaikoina päätökseen ja esitutkinta-aineisto on lähdössä syyttäjälle.

Poliisi löysi kannabisviljelmiä Savonlinnassa

Lähde: Helsingin Sanomat 30.3.2004

Savonlinnan poliisi löysi viikonvaihteen tutkinnassa kaksi huoneistoa, joissa kasvatettiin kannabista. Samalla selvisi edellisenä viikonloppuna tehty kellarikomeromurto, jonka yhteydessä varastettiin alkoholipitoisia aineita. Osa varastetusta omaisuudesta on saatu takaisin. Jutuissa on epäiltynä kaksi paikkakuntalaista miestä ja yksi nainen. Tutkinnan yhteydessä löydettiin myös joitakin kymmeniä ulkomailta hankittuja hormoniampulleja, jotka oli hankittu ilmeisesti kehonrakennukseen. STT

Tuhannen hasiskilon salakuljetusta epäillään

Lähde: Helsingin Sanomat 8.4.2004

Espoon poliisi on saanut valmiiksi suuren hasisjutun esitutkinnan. Poliisi epäilee, että maahan olisi 2003 tuotu tuhat kiloa hasista. Takavarikkoon on saatu 120 kiloa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Ari Karvonen arvioi, että aineet oli tarkoitettu Suomen markkinoille. Jutussa on vangittuna yksi mies. Häntä epäillään törkeästä huumerikoksesta.

Takavarikoitu erä löytyi rekasta Nurmijärvellä viime lokakuussa. Lastiksi oli merkitty huonekaluja. Rekka oli tullut Keski-Euroopasta Hangon sataman kautta Suomeen. Jutun jäljille päästiin tullin ja poliisin tutkimusten avulla.

Poliisi arvioi, että lasteja olisi takavarikoidun erän lisäksi kuusi.

Hampunviljelyn suosio kasvaa

Lähde: Etelä-Suomen Sanomat 13.4.2004

Lahden poliisi paljastanut useita kotiviljelmiä

Huumerikollisuudella on monet kasvot. Ammattimaisten levitysorganisaatioiden rinnalla toimii hampunviljelijöitä, joille huumeet ovat enemmän elämäntapa kuin bisnes. Kotiviljelmien määrä on Lahden poliisin mukaan noussut selvästi. Esimerkiksi viime viikolla löydettiin Hollolasta yli 40 kasvin pienoisplantaasi.

Marihuanaa tuottava Cannabis sativa eli hamppu kasvaa ja kukoistaa pimennetyissä pesuhuoneissa sekä vaatehuoneissa sivullisten katseilta suojassa.

Tietotaidon ja välineistön hyvä saatavuus edistää viljelyn suosiota. Alan taitaja hoivaa istutuksiaan valaisimilla, lannoitteilla ja jopa automaattisilla kastelujärjestelmillä.

Lahden poliisin huumerikostoimiston vanhempi rikoskonstaapeli Matti Tiainen arvioi sadolla olevan menekkiä.

- Hamppukasvin kukan THC-pitoisuus on voimakas, usein voimakkaampi kuin hasiksessa.

Kannabiksen kasvattajalle "ruohon" polttaminen on lähinnä maailmankatsomuksellinen asia. Hän ei myy huumetta rikastuakseen, vaan kattaakseen viljelykulut.

Raakaa kauppaa

Toisen kestosuosikin eli amfetamiinin takaa paljastuu erilainen maailma. Huumeen myynti on raakaa bisnestä kovalla katteella, ja ostot rahoitetaan muilla rikoksilla. Kauppa noudattelee normaalin kaupan lakeja. Asiakas saa aineensa halvemmalla, jos tavarantoimittaja tuo suuria eriä maahan suoraan ja ilman hintaa nostavia välittäjäportaita.

Amfetamiini tulee maahan 50-90 prosentin vahvuisena. Loppukäyttäjälle päätyessään se on kuitenkin laimennettu noin 20 prosenttiin. Nyt vankilaan suljetulla Rogues Gallery -jengillä oli poliisin mukaan Lahdessa markkinajohtajan asema. Tyhjiö täyttyi kuitenkin nopeasti, kun tilalle tuli pienempiä yrittäjiä.

Joka paikassa

Erilaiset huumausaineet liikkuvat usein erilaisissa paikoissa. Ekstaasi on ravintolahuumetta, hasis ja lääkkeet kirjaimellisesti katukauppaa ja amfetamiinia myydään asunnoista.

- Tutkinnassa on tullut sellainen olo, että huumeita saa joka paikasta, luonnehtii vanhempi rikoskonstaapeli Tiainen.

Eri myyjillä on eri hinnat jos kohta myös tuotteet ovat eritasoisia. Kauppiaalle huono laatu tietää huonoa mainetta. Alimman portaan myyjä on samalla käyttäjä, jolla on tyypillisesti omaisuusrikostaustaa. Rahan ohella myyjä huolii maksuksi varastettua
tavaraa, jolle löytyy kysyntää eteenpäin.

Koukkuun jäävän ostajan osa on ankea. Jos luotto menee, niin aine on hankittava millä tahansa hinnalla sieltä, mistä sen vielä saa. Ostovoimaa ylläpidetään varkauksilla.

Amfetamiini, hasis ja marihuana hallitsevat myyntiä. Subutex-lääkettä ja ekstaasia liikkuu samoin, mutta kokaiini, heroiini ja LSD ovat pysyneet Lahdessa harvinaisuuksina.

Tiukkaa puurtamista

Huumetutkijan työ kysyy sitoutumista. Silloin kun iso juttu käy kuumana, niin töitä paiskitaan aamuvarhaisesta iltamyöhään. Suuret tapaukset paljastetaan pitkään kestävällä urakoinnilla. Virkavalta seuraa vastapuolen liikkeitä eri tietolähteistä ja valitsee sopivan kohteen, jota aletaan penkoa.

Tiedustelu ja tarkkailu edeltävät varsinaista esitutkintaa. Kun tutkinta alkaa, tulevat pakkokeinot kuvaan mukaan: puhelinkuuntelu, kotietsinnät, takavarikot ja vangitsemiset.

Aika kohteen valinnasta syytteen lukemiseen on Lahdessa noin puoli vuotta. Urakkaa ei venytetä määrättömiin.

- On oltava selkeästi määritelty takaraja, kävi miten kävi, huomauttaa rikoskomisario Kari Kajala Lahden poliisista.

Viime vuonna Lahden kihlakunnan poliisin alueella paljastui 440 huumerikosta. Niistä törkeitä oli noin kymmenesosa.

Kannabisviljelmiltä jää poliisin haaviin tuhansien eurojen arvoisia tehovalaisimia

Lähde: Turkulainen 14.4.2004

Turussa rehottaa joka vuosi vaatehuoneissa satoja hamppuja. Poliisi löytää useimmat niistä vihjeiden perusteella. Samalla löydetään supertehokkaita lamppuja, joita käytetään kannabiksen kasvattamisessa. Ne löytävät harvoin tien takaisin oikealle omistajalleen.

- Kallein takavarikoimamme anastettu lamppu maksaa kolmisen tuhatta euroa, kertoo rikosylikonstaapeli Tommi Laaksonen.

- Lamppuja katosi yhdessä vaiheessa kasvihuoneista, nyt niitä viedään esimerkiksi rakennustyömailta ja urheilukentiltä.

- Mukana on varmasti myös moni rakennusten tai komeiden puiden valaisuun käytetty lamppu.

Tommi Laaksosen esittelemään kokoelmaan kuuluu jopa katulamppuja. Ne viedään pylväiden päästä ja kytketään useimmiten vaatehuoneisiin.

- Vaatehuoneet vuorataan heijastavalla metallifoliolla. Niinpä harva viljelijä alkaakaan satuilla poliisille, että kannabikset ovat muka koristekasveina, Laaksonen sanoo.

Turussa takavarikoitiin viime vuonna 257 kannabiskasvia. Suurin osa niistä kasvatettiin omaan tai kaverien käyttöön. Jos huoneistossa on yli viisi kasvia, kyse on ilmeisesti kaupasta.

Huumausainerikoksesta rangaistaan sakolla tai enintään kahden vuoden vankeudella.

Aikaisemmin poliisi myi takavarikoidut lamput huutokaupassa. Kun huomattiin, että samat kaverit ostivat ne halvalla samaan käyttöön, niitä alettiin romuttaa.

- On sääli pistää romuksi 2 000-5 000 euron hintaisia lamppuja, Tommi Laaksonen sanoo.

Lampuista aiheutuu myös vaaraa. Ne on usein kytketty harrastajamaisesti ja niihin koskeminen voi viedä elämän. Poliisillekin niiden irrottaminen on haaste. Lisäksi kuumat lamput aiheuttavat ahtaassa tilassa palovaaran. Poliisi toivoo, että tämäntyyppisiä valaisimia kadottaneet ottaisivat yhteyttä arkipäivisin numeroon 281 5336.

Halvan viinan pelätään lisäävän nuorten alkoholimyrkytyksiä

Lähde: Turun Sanomat 15.4.2004
http://arkisto.turunsanomat.fi/?ts=3,0:0:0:0,0:0:0:0:0,0,1:0:0:0:0:0: Halvan+viinan+pel%e4t%e4%e4n+lis%e4%e4v%e4n+nuorten+alkoholimyrkytyksi%e4

Nuorten alkoholimyrkytysten epäillään lisääntyvän Turussa kevään edetessä jai ilmojen lämmetessä. Ennusmerkit näkyvät jo sammumisten määrässä niin nuorten päihdepoliklinikan asiakaskunnassa kuin poliisin kenttätyössä.

Viranomaisten mukaan huolestuttavaa on erityisesti se, että yhä useampi alaikäinen turkulaisnuori hankkii humalansa juomalla väkeviä, kun aiemmin juotiin lähinnä olutta.

Sairaanhoitaja Satu Hildén Turun päihdepoliklinikalta kertoo kohdanneensa työssään nyt nuoria, jotka  juovat väkeviä samalla vauhdilla kuin keskiolutta. Aivan kuin juomilla ei olisi mitään eroa.

- Erityisen vaarallista tämä on tytöille, jotka vähäpukeisina liikkuvat jokirannassa. Kun he sammuvat,  heille voidaan tehdä ihan mitä vaan, Hildén varoittaa.

Hildén on huolissaan myös monien vanhempien asenteista.

- Monet vanhemmat ajattelevat, että on parempi juoda kuin käyttää huumeita. Mutta vain harva kokeilee ensimmäisen kerran huumeita selvin päin. Kyllä niitä kokeillaan yleensä humalassa.

Myös alkoholin ja pillereiden sekakäyttö on yleistä nuorten keskuudessa. Nuorille kelpaavat kaikki katukaupassa olevat subutexista rauhoittaviin reseptilääkkeisiin.